Estrelanvuoristokoirat ry - yhdistyssääntö

1. § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Estrelanvuoristokoirat ry ja sen kotipaikka on Tampere. Toiminta.alueena yhdistyksellä on koko Suomi. Kokous- ja pöytäkirjakielenä on suomi. Yhdistys toimii Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n (jäljempänä SKL) jäsenyhdistyksenä ja Suomen Seurakoira yhdistys-Finska Skällskapshundförening ry:n (jäljempänä SSKY) alaisena jäsenyhdistyksenä. Yhdistys voi vuosikokouksensa päätöksellä liittyä muihin toimintasa tarkoitusperiä hyödyntäviin järjestöihin ja erota niistä.

2 . § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen toimininnan tarkoituksena on:
1. edistää estrelanvuoristokoira-rodun tuntemusta
2. edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten estrelanvuoristokoirien jalostusta ja kasvatusta
3. ohjata jäseniään koirien pitoon, kasvatukseen ja hoitoon liittyvissä asioissa
Nämä päämäärät pyritään saavuttamaan:

a) järjestämällä jäsenille neuvontaa ja ohjausta
b) järjestämällä jalostusneuvontaa
c) järjestämällä pennunostajille ja yleisölle suunnattua neuvontaa
d) seuraamalla jalostuksen, perinnöllisyystieteen ja koirien terveyshuollon kehitystä erityisesti estrelanvuoristokoirien osalta
e) harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa
f) järjestämällä koiranäyttelyitä ja muita jäsenistön toivomia tapahtumia
g) toimimalla yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa, sekä pitämällä yhteyttä rodun ulkomaisiin yhdistyksiin että rodun kotimaahan

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja perimällä jäsenmaksua. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahakeräyksia ja arpajaisia, sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi toimintaansa varten omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. § Yhdistyksen jäsenyys
Jäsenet ovat varsinaisia-, perhe- pentue-, kunnia- ja asiantuntijajäseniä.
- Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen
- Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Perhejäsenyyteen ei sisälly lehteä tai tiedoitteita.
- Pentuejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka kasvattaja ilmoittaa pentunsa ostajana yhdistyksen jäsenyyteen. Pentuejäsenksi ilmoitettavalla henkilöltä tulee kasvattajan toimitaa kirjallinen suostumus jäsensihteerille. Tällä kirjallisella suostumuksella pentuejäsen hyväksyy liittämisensä yhdistyksen jäseneksi, maksaen itse jäsenmaksunsa.
- Kunniajäseneksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä, hallituksen esityksestä, kutsua henkilö, jonka katsotaan toiminnallaan huomattavasti edistäneen ja tukseneen yhdistyksen toimintaa ja rodun tunnetuksi tekemistä.
-  Asiantuntijajäsenksi yhdistys voi ktusua henkilön, joka yhdistyksen edustamien rotujen palkintotuomarina on ansioitunut. Asiantuntijäsen ei maksa jäsenmaksua.
Jäsentiedote toimitetaan varsinaisille jäsenille, pentue-, kunnia- ja asiantuntijajäsenille.
Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet kunniajäsenia lukuun ottamatta.

4. § Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, perhe- ja pentuejäseniltä peritään jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää vuosikokouks. Kunnia- ja asiantuntijajäsen eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksut on suoritettava huhtikuun loppuun mennessä.

5.§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä krijallisesti hallituksen tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen vuosikokouksessa suullisesti. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta puolen vuoden ajan eräpäivästä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, on erotettu SKL:n tai SSKY:stä tai on tuomittu eläinsuojelurikkomuksta tai . rikoksesta saanut tuomion SKL:n kurinpitolautakunnalta. Erottamisesta päättää vuosikokous. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja sen päätöksen on saatava 3/4 enemmistä annetuista äänistä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

6.§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavien asiakirjojen kanssa annetaan toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokouksta. Toiminnantarjastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7.§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä. Hallitukselle ei valita varajäseniä. 
Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan toimikausia ei rajoiteta. Hallituksen varinaiset jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi siten, että kolme (3) on vuosittain erovuorossa. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita myös uudelleen.
Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen täysi-ikäisiä jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaiseen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksella on oikeus kutsua työskentelynsä avuksi asintuntijoita. Hallituksen toimintakausi on vuosikokouksien välinen aika.

8.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja sihteerin kanssa. Yhdistyksen hallitus voi määrätä varapuheenkohtajan tai rahastonhoitajan yksinään kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9.§ Yhdistyksen kokoukset
Vuosittain pidetään yksi vuosikokous hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous voidaan pitää hallituksen kutsusta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on sitä kirjallisesti, erityisesti ilmoitettua asiaa varten, hallitukselta vaatinut. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen vuosikokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli vuosikokouksen puheenjohtaja on yhdistyksen ulkopuolelta, äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä jäsenellä yksi ääni ja lisäksi mahdollisuus käyttää yhden äänioikeutetun jäsenen puolesta äänioikeutta valtakirjalla.
Asiantuntijajäsenellä on kokouksissa läsnäolo ja puheoikeus, ei äänioikeutta.

10. § Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallitus toimitaa vuosikokouskutsun jäsenistölle, joko omana kirjeenään, sähköpostilla tai jäsentiedotteen mukana sekä yhdistyksen nettisivulla. Vuosikokouskutsu tai jäsentiedote, missä kutsu on, pitää olla jätetty postin kuljetettavaksi vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouksen ajakohtaa.
Sähköpostilla toimitetuissa kokouskutsuissa aikaraja on sama laskien kutsun lähetyspäivästä.
Mahdollisten ylimääräisten kokousten kutsut tulee toimittaa jäsenistölle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen kutsut tulee toimittaa jäsenistölle muutoin samoin kuin varsinaisen vuosikokouksen kutsu.

11. § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Tilinpäätöksen, yhdistyksen vuosikertomuksen ja toiminnantarjastajien lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen kuluvalle vuodelle
8. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen kuluvalle vuodelle
9. Hallituksen puheenjohtajan valitan seuraavalle hallituksen toimikaudelle
10. Hallituksen varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
11. Kahden toiminnantarkastajan ja heidän varahenkilöidensä valitseminen
12. Hallituksen esittämistä ja kokouskutsussa mainituista asioista päättäminen
13. Muut esille tulevat asiat, joista voidaan keskustella, mutta päättää vain, jos kokous on yksimielinen
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, tulee hänen toimittaa siitä kirjallinen esitys hallitukselle marraskuun loppuun mennessä.

12.§ Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on:
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön
- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyvältä tilikaudelta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
- valita mahdollinen jalostustoimikunta ja päättää sen kokoonpanosta

13. § Sääntöjen muuttaminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksen päätöksellä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistysken vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava säätöjen muuttamisesta.

14. § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kadessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on olta ainakin kuukausi ja toisen on oltava vuosikokous. Purkamispäätökseen on kummankin kokouksen saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15.§ Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.